F YETKİ BELGESİ
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacak gerçek ve tüzel kisilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır :

F1 Yetki Belgesi :
Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara verilir.

F2 Yetki Belgesi :
Uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklara, verilir.

F1 - F2 Yetki Belgesi Başvurusu :

- Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri
- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
- Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.
- Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) F2 yetki belgesi için, en az 1, en fazla 10 adet B1 yetki belgesi sahibi taşımacılardan birisiyle imzalanmış Bakanlıkça asgari şartları belirlenmiş bir acentelik sözleşmesi bulunması,
- Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .
- Bilet satışına elverişli müstakil bir büroya, ayrıca faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise, bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olunması.