B YETKİ BELGESİ
Ticari amaçla otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanin şekline göre aşağıdaki türlere ayrilir :

B1 Yetki Belgesi :
Belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre, otobüs ile düzenli yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

B2 Yetki Belgesi :

a- Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arizi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
b- Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
c- 1618 sayılı Seyahat Acentalari ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acentaliği Belgesine sahip olanlara,otomobil ile uluslatarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

B3 Yetki Belgesi :
Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşıyacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, verilir.

B1-B2-B3 Yetki Belgesi Başvurusu :

- Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
- Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri.
- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
- Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.
- Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal ticari otomobile ait Trafik ve Tescil belgelerinin fotokopileri.
- Taşıtlara ait Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası
- Taşıtlara ait Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortası
- Asgari kapasite 8 yaşa kadar sağlanacak, 16 yaşa kadar taşıt kullanılabilecek, TÜR ile 20 yaşına kadar olan taşıtlar da ilave edilebilecektir.
- Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .
- Yetki belgesi sahiplerinin bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olmaları gerekir.