C YETKİ BELGESİ
Ticari amaçla uluslararası eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanin şekline göre aşağıdaki türlere ayrilir :

C1 Yetki Belgesi :
Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir.

C2 Yetki Belgesi :
Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara verilir.

C3 Yetki Belgesi :
Ev ve büro eşyası taşıması yapacaklara, verilir.

C1-C2 - C3 Yetki Belgesi Başvurusu :

- Ön Değerlendirme Formu (ALİZE Hazırlayacak)
- Başvuru formu (ALİZE Hazırlayacak)
- Taahhütname (ALİZE Hazırlayacak)
- Taşımacı Gerçek Kişi İse İlgili Kişinin, Tüzel Kişilik ise Firma Ortakları İle Temsile Yetkili Kişinin Nüfus Cüzdanı Örnekleri sabıka kayıt belgesi asıl olacak
- Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/Kişilerin İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı suretleri)
- Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi İle Değişiklikleri Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya Yetki Belgesi talebinde bulunan Gerçek Kişi/
- Tüzel Kişinin Kayıtlı Olduğu Esnaf Odası / Ticaret Odası Belgesi (Belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak)
- Taşımacıya Ait Araçların Trafik ve Tescil Belgelerinin Örnekleri Ruhsat fotokopisi
- Taşımacının Merkezi Adresine Ait Kira Kontratı (noter tasdikli)veya Tapu Örneği
- Faaliyetinde Bulunduğunu Belgeleyen kayıtlı olduğu Vergi Dairesinden Alınmış Yazı, asıl
- Yetki Belgesi Ücreti İle Taşıt Belgesine Kayıt Edilecek Taşıtların, Taşıt Kartı Ücretlerinin Yatırılmış Olduğunu Gösteren Makbuz Asılları
- Araçların ruhsat fotokopileri.
- Vergi levhası fotokopisi
- işletme sermayesi ytl olacak.
- C 1 yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerden “nakliye sektöründe” faaliyette bulunma şartı aranmaz.
- Bir yıllık danışmanlık ve müşavirlik